Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Alle kinderen naar school bestaat uit dhr. P. Berk (voorzitter), dhr. K. den Deurwaarder (penningmeester), mevr. J. de Jonge-Blankenburgh (secretaris) en T.K. de Jonge (bestuurslid & website beheer). De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 2 van de statuten :

  1. het financieel ondersteunen van organisaties die zich ten doel stellen te bevorderen dat zoveel mogelijk kansarme kinderen naar school gaan.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zie ook pagina missie/visie en beleid

Copyright © Stichting Alle kinderen naar school