Missie

Kansarme kinderen in Gambia een toekomst bieden door het laten volgen van onderwijs in combinatie met ondersteuning van de thuissituatie

Visie

Wij zien het persoonlijke contact met zowel het kind, de school als de thuissituatie, als sleutel voor een succesvolle afronding van een opleiding.

Beleid 2023 – 2028

Het beleid van de Stichting ‘Alle kinderen naar school’ voor de periode 2023 – 2028 zal naast het verstrekken van financiële steun aan kinderen in de basisschool leeftijd, meer dan voorheen gericht zijn op financiële steun aan kinderen die gemotiveerd zijn om een vervolgstudie of vakopleiding te volgen. Daarbij maken we de keuze voor het publieke onderwijs in plaats van het particuliere onderwijs. 

Daarnaast zal er in de komende jaren meer aandacht zijn voor de continuïteit van de Stichting. Te denken valt daarbij aan de leeftijdsopbouw van het bestuur en het sponsorbestand, alsmede voor het lokale beheer.

Toelichting:

We stabiliseren het aantal kinderen dat financiële steun krijgt al een aantal jaren rond de 30. Dat aantal is goed beheersbaar en kan worden gehandhaafd. Groei van het bestand is dus onder de huidige omstandigheden niet of zeer beperkt wenselijk. De keuze voor steun aan individuele kinderen verdiend de voorkeur boven het sponsoren van een hele school of klas. De uitzondering op deze regel is de dovenschool. Daarnaast lijkt het ons zinvol om talentvolle en gemotiveerde leerlingen een vervolgstudie aan te bieden op een publieke school. De kosten van een opleiding op een publieke school zijn vele malen lager. Deze beleidsuitgangspunten moeten worden uitgewerkt in een meerjarenplan en een meerjarenbegroting, zodat inzicht wordt verkregen in de financiële benodigdheden op middellange termijn. Daar waar nodig kan dat ondersteund wordt door extra acties of collectes te organiseren.

Op middellange termijn zijn er een aantal zaken die aandacht vragen t.a.v. de continuïteit van de Stichting. Ten eerste zal er op wat langere termijn, aandacht moeten zijn voor opvolging in het bestuur door bij voorkeur jongere bestuursleden. Ten tweede is de leeftijdsopbouw van het sponsorbestand een zaak die continue extra aandacht zal vragen. Bij voorkeur zullen we de focus moeten leggen op het werven van jongere sponsoren om stabiliteit te creëren. Ook de lokale behartiging van onze belangen zou op langere termijn een risico kunnen vormen. Het bestuur zal dus te zijner tijd aandacht moeten gaan geven aan het aantrekken van een jongere vertegenwoordiger in Gambia om de continuïteit ter plaatste permanent te kunnen waarborgen.

Copyright © Stichting Alle kinderen naar school